Preloader image

Informatyka-Technologia-Medycyna

Przestrzeń innowacji dla ochrony zdrowia

|

Dynamiczny postęp technologiczny pozwala na wykorzystanie innowacji w medycynie z korzyścią zarówno dla pacjentów jak i podmiotów realizujących cele prozdrowotne. Współpraca podmiotów posiadających komplementarną wiedzę i doświadczenie umożliwia opracowanie i wdrożenie innowacji, gdyż po pierwsze obniża ryzyko związane z kreowaniem innowacyjnych rozwiązań, a po drugie umożliwia racjonalizację działań proinnowacyjnych.

Dzięki innowacjom właściwie zaimplementowanym w medycynie możliwe jest osiągnięcie znaczących, pozytywnych efektów zarówno ekonomicznych jak i społecznych, m.in. wydłużenie oczekiwanej długości życia i poprawa jakości zdrowotnej.

Partnerzy

Idea INFO-TECH-MEDGłównym założeniem projektu jest stworzenie wysokiej jakości infrastruktury prorozwojowej dla potrzeb rozwoju innowacyjnych inicjatyw biznesowych oraz wspomagających rozwój gospodarki opartej w głównej mierze na wiedzy. Projekt zakłada współpracę środowisk naukowo badawczych i biznesowych z sektora medycznego, technologicznego, edukacyjnego w zakresie upowszechniania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na poprawę jakości i wydajności procesów leczenia.

Obszary działania

Badania i rozwój

Przeznaczona do prowadzenia prac rozwojowo badawczych innowacyjnych technologii e-zdrowia. Sekcja ta wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt komputerowy przystosowany do prac programistycznych, prac z zakresu elektroniki i elektrotechniki oraz technologii mobilnych. Podstawowym założeniem jest opracowywanie rozwiązań z zakresu telemedycyny i e-zdrowia i ich testowanie przed przekazaniem do testów end-userowych.

Przeznaczona do prowadzenia prac rozwojowo badawczych innowacyjnych technologii e-zdrowia. Sekcja ta wyposażona jest..

Edukacja/Transfer wiedzy

Część szkoleniowo warsztatowa przeznaczona do prowadzenia szkoleń w formie warsztatów dla studentów i absolwentów kierunków medycznych i informatycznych. Sekcja wyposażona jest w sprzęt i oprogramowanie pozwalające na praktyczne poznanie zagadnień związanych z telemedycyną i e-zdrowiem, oraz na projektowanie tych rozwiązań. Połączone ze sobą sekcje symulacyjne odwzorowujące działalność podmiotów związanych z ochroną zdrowia: szpital, przychodnia, laboratorium diagnostyczne, służą analizie zachodzących wewnątrz procesów obsługowych.

Część szkoleniowo warsztatowa przeznaczona do prowadzenia szkoleń w formie warsztatów dla studentów i absolwentów..

Pilotaż/Wdrożenia

W zakresie obszaru wdrożeń i pilotaży możliwa jest wspólna realizacja przez Parnerów Info-Tech_med:
- projektów badawczych – określonych zadań badawczych przewidzianych do rozwiązania
w ustalonym okresie, na określonych warunkach,
- projektów celowych – przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ustalonym okresie, na określonych warunkach, prowadzonych przez podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce,
- projektów rozwojowych – projektów mających na celu wykonanie zadania pilotażowego, stanowiącego podstawę do zastosowań praktycznych.

W zakresie obszaru wdrożeń i pilotaży możliwa jest wspólna realizacja przez Parnerów Info-Tech_med..

Transfer technologii

Model Info-Tech-Med zakłada również działalność analityczną w obszarze biznesu w skład której wchodzą:
- implementacja innowacyjnych rozwiązań na potrzeby biznesu
- analiza (ryzyka, kosztowa), wdrożenia konkretnych rozwiązań innowacji medycznych
- analiza potrzeb i możliwości (szans) rynkowych dla sukcesu rozwiązania
- opracowywanie i analiza biznesowa procedur medycznych dla innowacyjnych narzędzi
- komercjalizacja narzędzi
- statystyka biznesowa

Model Info-Tech-Med zakłada również działalność analityczną w obszarze biznesu w skład której wchodzą..

CeleBudowanie partnerstw w celu tworzenia i wdrażania innowacji w zakresie opieki zdrowotnej,
Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań wspierających procesy leczenia,
Podnoszenie roli informatyki w sektorze medycznym,
Edukacja środowisk medycznych oraz pacjentów
Rozwój technologii IT w medycynie poprzez prowadzenie badań
Szerzenie świadomości wśród odbiorców medycznych
Wdrażanie innowacyjnych narzędzi i rozwiązań dopasowanych do wymagań świadczeniobiorców i świadczeniodawców,
Powiększenie oferty rozwoju oraz pracy dla większości absolwentów szkół wyższych kierunków technicznych i przyrodniczych,
Stworzenie infrastruktury niezbędnej do podjęcia funkcji prorozwojowych właściwych, w którym możliwa będzie w praktyce realizacja modelu „potrójnej helisy” – kreatywnej współpracy 3 sektorów: przedsiębiorców, sektora badawczo-rozwojowego i administracji
Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i wdrażania innowacji w obszarze ochrony zdrowia dla poprawy jakości i długości życia

Partnerstwo

Dołącz do nas już dzisiaj !

Info-Tech-Med

Kontakt
  • Dotacje na działalność B&R
  • Transfer wiedzy/technologii
  • Dostęp do innowacyjnych technologii
  • Współpraca z praktykami
  • Inne

MedCluster

Zobacz więcej
  • Dostęp do PWB
  • Dostęp do ofert Klastra
  • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy
  • Uczestnictwo w projektach Klastra